UK Travel Money Rates

  Euro

Supplier£1=£500
TravelFx 1.110 555
LINKfx 1.102 551
TheCurrencyClub 1.098 549
Tesco 1.098 549
Debenhams 1.097 549
ThePostOffice 1.097 548
Eurochange 1.096 548
Thomas Cook 1.094 547
AIRGOFX 1.093 547
Sainsburys 1.092 546
20 Aug 2018 6:00am